Thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 78 về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thông qua 07 nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, gồm: 

Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045.

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình, Khu kinh tế mở chu lai, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán, tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, chỉ đạo cơ quan liên quan chú trọng công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch có năng lực, kinh nghiệm, uy tín đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quy hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác thẩm định hồ sơ khảo sát, lập quy hoạch và phản biện nhằm nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

File đính kèm: Nghị quyết

 

Tin liên quan