Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030

UBND tỉnh đã ký quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 nhằm dự báo nhu cầu, phương hướng, giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng là nhà ở người dân tự xây dựng, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và nhà ở cho nhóm các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn. 

Mục tiêu chung của Chương trình là đầu tư phát triển, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Theo Chương trình, mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 6,389 triệu m2 sàn); Diện tích sàn bình quân đầu người đạt khoảng 28,93 m²/người; trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 32,18 m²/người và tại khu vực nông thôn đạt khoảng 27,79 m²/người; Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu m2 sàn (diện tích tăng thêm giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 8,149 triệu m2 sàn); Diện tích sàn bình quân đầu người đạt khoảng 33,23 m²/người; trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 36,35 m²/người và tại khu vực nông thôn đạt khoảng 32,11 m²/người; Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ. 

File đính kèm: Quyết định
 

Tin liên quan