Không hành chính hóa, tạo điều kiện cho cộng đồng khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ

Sáng ngày 17/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (giai đoạn 2017-2022). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến.

Trong 5 năm qua, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt rất cao. Tính đến đầu năm 2022, các chỉ tiêu đến năm 2025 cơ bản đã hoàn thành. Công tác thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đều khắp các kênh báo chí Trung ương và địa phương. Tinh thần dấn thân khởi nghiệp được lan tỏa rộng rãi, văn hóa khởi nghiệp được hình thành và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, đặc biệt là lực lượng thanh niên, phụ nữ, sinh viên,…hưởng ứng tham gia đầy tâm huyết. 

Công tác tổ chức mạng lưới, nuôi dưỡng, kết nối, hợp tác khởi nghiệp sáng tạo được đẩy mạnh. UBND tỉnh đã thành lập hai đơn vị sự nghiệp công lập gắn với chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp, gồm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có Trung tâm Hỗ trợ học sinh khởi nghiệp do Công ty TNHH tư vấn giáo dục Teach For Việt Nam (TFV). Thành lập hế thống các Câu lạc bộ, Hội khởi nghiệp cấp huyện hoạt động theo mô hình Hội nghề nghiệp. Hình thành 02 không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng khởi nghiệp tại Hội An và Tam Kỳ. Tổ chức ký kết 14 Chương trình hợp tác, kết nối khởi nghiệp sáng tạo vùng, quốc gia; kết nối với mạng lới khởi nghiệp miền Trung- Tây Nguyên. Đặc biệt, tổ chức nhiều diễn đàn các cấp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt, trong năm 2021 đã tổ chức thành công sự kiện TechFest Quảng Nam lần thứ 2 – 2021 mở rộng và tổ chức TechFest Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh kết nối giao thương.