Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ngày 18/1, UBND tỉnh ban hành công văn 391 về việc tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Triển khai thực hiện các giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, xây dựng chương trình khắc phục, hạn chế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với trẻ em như chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ em mồ côi; củng cố hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em, nhất là ở tuyến cơ sở; chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc phát sinh với UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

Sở Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em đúng lộ trình, mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh; hỗ trợ các địa phương trong công tác điều trị và chăm sóc trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai một số biện pháp cấp bách tăng cường bảo vệ trẻ em theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 116/UBND-KGVX ngày 07/01/2022; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục; hướng dẫn phụ huynh học sinh trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 8961/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh triển khai chương trình “Sóng và máy tính” cho trẻ em; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 258/KH- UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 1, 2 và 12 học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh phổ biến kiến thức, kỹ năng về các hoạt động hỗ trợ thể chất và tinh thần phù hợp với trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em; tăng cường truyền thông để phát huy vai trò xã hội và cộng động dân cư trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các giải pháp phát huy vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất và tinh thần để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và gia đình trong dịch COVID-19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em và truyền thông, vận động, huy động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tuyên truyền, vận động xã hội tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, phổ biến rộng rãi các chương trình dạy học trên truyền hình; các chuyên mục phổ biến kiến thức, kỹ năng, hoạt động rèn luyện thể chất và tinh thần cho trẻ em và gia đình; giáo dục, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe thể chất, tâm lý cho trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động truyền thông và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, kịp thời, hiệu quả cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi COVID-19. 

Thực hiện chăm sóc trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

File đính kèm: Công văn

Tin liên quan