Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 03 ngày 24/1/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và nâng cao nhận thức của quần chúng Nhân dân; từ đó, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐCP đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện. 

Công an tỉnh chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương hướng, nhiệm vụ triển khai theo từng giai đoạn, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện. 

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đăng ký, quản lý, thường xuyên duy trì hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, tổ chức được phép trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, sử dụng. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân liên quan thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo đúng thẩm quyền quy định. Riêng thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán hằng năm, huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn cơ sở để nắm tình hình, kiểm tra, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi đốt pháo nổ trái phép trước, trong và sau tết Nguyên đán;…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý, trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc thẩm quyền theo quy định tại Chương VI - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phối hợp với UBND và cơ quan Công an các cấp trong việc thực hiện công tác này. Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện việc vận chuyển, tổ chức bắn pháo hoa bảo đảm an toàn và đúng quy định khi có kế hoạch bắn pháo hoa nổ của địa phương. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho quần chúng Nhân dân trên khu vực biên giới của tỉnh; tổ chức cho quần chúng Nhân dân cam kết không tham gia hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ; tự giác tham gia thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho cơ quan chức năng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình; quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 19/4/2014 quy định về Quy chế và quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định của pháp luật về vận chuyển, bảo quản, kinh doanh và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Tổ chức thẩm định, cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các doanh nghiệp kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; các lớp tập huấn, sát hạch kiến thức kỹ thuật an toàn trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động này. - Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để phát hiện, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, để xảy ra mất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại các doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Kịp thời và thường xuyên đưa tin, bài nêu gương, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công tác này. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền tin, bài, phóng sự liên quan đến công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan truyền thông ở cơ sở thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn. 

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chủ động xây dựng, đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực với đặc điểm địa bàn, tính chất và tâm lý của từng vùng, từng dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa; thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến cán bộ, Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức cho học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên cố tình vi phạm; xem xét, quy trách nhiệm liên đới đối với Giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trong học sinh, sinh viên.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho việc tổ chức triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh, bao gồm in biểu mẫu, công tác tuyên truyền, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. 

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia thu gom, giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; xem xét, xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt, để xảy ra vi phạm trong thực hiện các nội dung công tác này.

UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trên phạm vi địa bàn quản lý; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; thường xuyên mở đợt cao điểm, vận động Nhân dân tự giác giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại địa phương. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo, nhất là các thời điểm trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán hằng năm. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo tại địa bàn cơ sở; phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, cấp, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác khen thưởng tại địa phương. 

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp, chặt chẽ với Cơ quan điều tra các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hướng dẫn Cơ quan điều tra các cấp áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, pháo hoa nổ theo thủ tục rút gọn để kịp thời tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa chung. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức cho các thành viên, hội viên đoàn viên ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đồng thời chủ động phát hiện báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm.

File đính kèm: Chỉ thị

 

Tin liên quan