Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh

UBND tỉnh vừa ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh (dưới đây gọi tắt là BQL VQG Sông Thanh) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

BQL VQG Sông Thanh chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

BQL VQG Sông Thanh thực hiện chức năng được quy định tại khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 46 của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; tại Điều 1 Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các quy định hiện hành; cụ thể như sau:

BQL VQG Sông Thanh thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia Sông Thanh theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

BQL VQG Sông Thanh bảo tồn các giá trị tự nhiên, giá trị đa dạng sinh học, các loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm; bảo tồn các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế xã hội bền vững; bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh, phát triển du lịch và phát triển bền vững trong khu vực. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và đầu tư phát triển vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Về tổ chức bộ máy, BQL VQG Sông Thanh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành toàn bộ hoạt động của BQL VQG Sông Thanh, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc BQL VQG Sông Thanh; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của BQL VQG Sông Thanh, bố trí viên chức, người lao động phù hợp với nhiệm vụ được giao và Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Tổ chức cấu thành của BQL VQG Sông Thanh gồm các phòng: - Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế; Đội Bảo vệ rừng cơ động; và các đơn vị trực thuộc khác.

File đính kèm: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của BQL VQG Sông Thanh.

Tin liên quan