Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022

UBND tỉnh ban hành công văn 597 ngày 25/1/2022 đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022.

Chủ đề hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02/02/2022: "Vì Con người và Thiên nhiên: hãy yêu quý, bảo vệ và phục hồi Đất ngập nước"; với mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư trong việc đầu tư, bảo tồn, quản lý, phục hồi các vùng đất ngập nước, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và góp phần ngăn chặn, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Các ngành, địa phương nghiên cứu, tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của ngành, địa phương mình quản lý; tăng cường đầu tư, thực hiện tốt công tác bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để góp phần ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế có thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 với hình thức phù hợp như sau:

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm (theo hình thức trực tuyến) để tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến Đất ngập nước trong Luật Đa dạng sinh học, Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, Thông tư số 07/2020/TTBTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Nghị định 66/2019/NĐ-CP và Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030; tổ chức các cuộc thi, triển lãm và phát động các phong trào gắn liền với chủ đề Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2022.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên. Qua đó, kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước. 

Các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo thông tin, kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/02/2022 để tổng hợp, báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/02/2022 theo yêu cầu./. 

File đính kèm: Công văn

 

Tin liên quan