Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành công văn 719 ngày 28/1/2022 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Về công tác quản lý đầu tư, phát triển đô thị, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chú trọng công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị; đảm bảo yêu cầu quản lý phát triển đô thị theo chương trình và kế hoạch. 

Về công tác nâng loại đô thị: căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; căn cứ Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, các chỉ đạo liên quan để rà soát nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu nâng loại đô thị và chỉ tiêu đô thị hóa theo từng giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 đảm bảo tiến độ đề ra. 

Về quản lý đầu tư phát triển đô thị: rà soát Chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị; đánh giá kết quả triển khai thực hiện theo Chương trình; đề xuất điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; cùng với các quy định tại Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để thực hiện công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị theo đúng quy định.

Về thực hiện các định hướng, yêu cầu khác liên quan đến phát triển đô thị: đánh giá các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh; lập Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT- BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và đề xuất các dự án liên quan đến quản lý phát triển đô thị đảm bảo ứng phó với Biến đổi khí hậu; phát triển đô thị thông minh; nghiên cứu và từng bước tiếp cận để xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 

Về nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch xây dựng, trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, yêu cầu Sở Xây dựng, Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 551/UBND-KTN ngày 06/02/2020, Công văn số 3826/UBND-KTN ngày 25/6/2021 nhằm tăng cường công tác quản lý, lập quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn.

Thực hiện đầy đủ công tác lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, các nhân và cộng đồng dân cư có liên quan theo hướng dẫn tại Công văn số 01/SXD-PQH ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng. Lưu ý lấy ý kiến quản lý chuyên ngành của các Sở, Ban, ngành liên quan, ý kiến của cơ quan cảnh sát PCCC và CNCH theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7255/UBND-NC ngày 13/10/2021 và ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường theo Điều 40 Luật Quy hoạch đô thị; các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có Báo cáo giải trình, tiếp thu làm cơ sở hoàn chỉnh quy hoạch, trước khi trình cơ quan thẩm định, phê duyệt. 

Trường hợp thực hiện khảo sát, lập bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch, yêu cầu thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu theo quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ, Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Thực hiện công bố công khai quy hoạch phải thường xuyên, liên tục qua các phương tiện thông tin và các hình thức khác theo hướng dẫn của Luật Xây dựng 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009; triển khai công tác cắm mốc, quản lý mốc giới theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo hoạt động thẩm định các hồ sơ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thông qua Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh; đảm bảo hoàn thành công tác phối hợp và cho ý kiến của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đối với các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức, hướng dẫn, phối hợp Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố công bố công khai quy hoạch, thông tin quy hoạch gắn với công tác chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch theo Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp thực hiện công tác thẩm định đánh giá môi trường chiến lược tại các đồ án quy hoạch xây dựng.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan để thực hiện các nội dung về PCCC trong đồ án quy hoạch xây dựng; hướng dẫn thực hiện công tác lấy ý kiến về PCCC theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh tại Công văn số 7255/UBND-NC ngày 13/10/2021. 

Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan có liên quan nâng cao trách nhiệm đóng góp ý kiến về đồ án quy hoạch đối với các nội dung quản lý chuyên ngành; các thành viên của các cơ quan thuộc Hội đồng thẩm định quy hoạch căn cứ chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt công tác thẩm định theo đúng quy định, Luật định hiện hành. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...