Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, bảo đảm đúng với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 và các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại các buổi làm việc với đơn vị tư vấn; trong đó lưu ý thực hiện đầy đủ nội dung quy định về Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Khoản 2 Công văn số 1005/BKHĐT-QLQH ngày 18/12/2022.

Thực hiện cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch của tỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6045/BKHĐT-QLQH ngày 09/9/2021.

Thường xuyên báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 trên hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021. 

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Khoản 1; đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tham gia góp ý, làm việc với đơn vị tư vấn trong suốt quá trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Tin liên quan