Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022

Ngày 4/3, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022.

Theo đó, nội dung truyền thông, gồm: Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, Chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Đề án“Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 về Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về chương trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản khác có liên quan).

Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. 

Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số của tỉnh. 

Thông tin tuyên truyền về việc khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo LRIC,GRIC và các ứng dụng dùng chung của tỉnh như: Qoffice, một của điện tử, dịch vụ công 3,4; các ứng dụng Egov QuangNam, Smart Quang Nam, phản ánh hiện trường Quảng Nam trực tuyến, tổng đài 1022... 

Thông tin chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công, gương điển hình về chuyển đổi số.

File đính kèm: Kế hoạch

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...