Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

 I. Giới thiệu chung

        Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (Quỹ) được UBND tỉnh thành lập, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2009

        Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước, tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nhận quản lý ủy thác hoạt động  các Quỹ tài chính khác do UBND tỉnh thành lập Quỹ Phát triển đất, Quỹ Hỗ trợ ngư dân, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh; là đầu mối huy động vốn cho ngân sách địa phương thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

          Tên đầy đủ:  Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

          Tên giao dịch quốc tế: Quang Nam Development Investment Fund.

          Tên viết tắt: QNIF.

          Địa chỉ trụ sở: số 90 - Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

          Điện thoại: (0235) 3814179.

          Email: quydtptqnam@gmail.com.

          Vốn hoạt động của Quỹ và vốn nhận quản lý ủy thác từ các Quỹ tài chính khác:

          - Vốn hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam: 660 tỷ đồng; 

          - Vốn nhận ủy thác của Quỹ Phát triển đất tỉnh: 530 tỷ đồng;

          - Vốn nhận ủy thác của Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh: 100 tỷ đồng;         

 * Hoạt động chính của Quỹ:

             1. Huy động vốn từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

         2. Cho vay các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của địa phương;

             3. Đầu tư các dự án theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của các tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng (PPP-BCC) hoặc thực hiện dự án đầu tư.

             4. Ủy thác và nhận ủy thác.

II. Các lĩnh vực hoạt động của Quỹ

            1. Huy động vốn:

            Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật, bao gồm:

             - Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước;

              - Phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định của pháp luật;

              - Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của pháp luật.

             2. Hoạt động huy động vốn cho ngân sách địa phương và các nhiệm vụ khác

           - Quỹ huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh.

           - Quỹ thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao để phục vụ phát triển KT-XH tại địa phương nhưng không trái với quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và các văn bản pháp luật liên quan.

            - Tiếp nhận, quản lý sử dụng và hoàn trả nguồn ký quỹ, ký cược của các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

            2. Cho vay từ nguồn vốn Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam

            a) Đối tượng cho vay: Quỹ cho vay các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND tỉnh ban hành.

            b) Điều kiện cho vay: Quỹ cho vay khi chủ đầu tư bảo đảm có đủ các điều kiện sau đây:

            - Khách hàng thuộc đối tượng cho vay theo quy định.

            - Dự án vay vốn được Quỹ thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, khách hàng có khả năng trả được nợ vay.

            - Dự án vay vốn tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư.

           - Khách hàng mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm.

            c) Thời hạn cho vay:

           Trung, dài hạn nhưng tối đa là 15 năm. Trường hợp đặc biệt, thời hạn cho vay trên 15 năm do UBND tỉnh quyết định.

            d) Lãi suất cho vay:

            Quỹ quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể, nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND tỉnh quyết định.

             Trong một số trường hợp, UBND tỉnh quyết định chương trình hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với một số dự án.

            e) Bảo đảm tiền vay: Căn cứ vào đặc điểm của từng dự án đầu tư, Quỹ lựa chọn một, một số hoặc tất cả các biện pháp bảo đảm tiền vay sau đây:

             - Cầm cố, thế chấp tài sản của chủ đầu tư.

             - Cầm cố, thế chấp bằng tài sản hình thành từ dự án.

             - Bảo lãnh trả nợ của bên thứ ba.

             - Các biện pháp bảo đảm tiền vay khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

           f) Hợp vốn cho vay: Quỹ được làm đầu mối cho vay hợp vốn hoặc cùng hợp vốn với các Quỹ đầu tư phát triển địa phương, tổ chức tín dụng và tổ chức khác để cho vay dự án.

            3. Đầu tư các dự án

           a) Đối tượng đầu tư:

             + Đối tượng đầu tư của Quỹ là các dự án, doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh chính thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

             + Căn cứ vào danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ, Quỹ lựa chọn, thẩm định, quyết định đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện đầu tư.

           b) Điều kiện đầu tư:

             + Dự án được đánh giá có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn đầu tư.

             + Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

             + Dự án tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư.

           c) Phương thức đầu tư:

             + Thành lập tổ chức kinh tế;

             + Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế;

             + Theo hình thức hợp đồng (hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP và hợp đồng hợp tác kinh doanh - BCC) hoặc thực hiện dự án đầu tư.

            4. Nhận ủy thác và ủy thác

            4.1. Nhận ủy thác:

          - Quỹ nhận ủy thác: Quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua văn bản ủy thác hoặc hợp đồng nhận ủy thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân ủy thác.

           + UBND tỉnh ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam quản lý hoạt động và nguồn vốn các Quỹ: Phát triển đất tỉnh, Hỗ trợ ngư dân tỉnh, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

           * Nhận quản lý ủy thác hoạt động và nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh

         Ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, GPMB và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, cụ thể như sau:

           - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

           - Đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

          - Bồi thường, GPMB tạo quỹ đất sạch phát triển các Khu, Cụm công nghiệp, các dự án liên quan đến đấu giá tiền sử dụng đất, đấu thầu dự án.

          - Đầu tư xây dựng thực hiện dự án nhà ở dành cho các đối tượng là công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp, người có thu nhập thấp phục vụ chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

          - Ứng vốn từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ theo chủ trương của UBND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ khác theo tính cần thiết, cấp bách của từng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          - Thu hồi vốn đã ứng theo quy định; gia hạn thời gian hoàn trả vốn ứng, đình chỉ việc ứng vốn, thu hồi vốn ứng trước thời hạn khi phát hiện đơn vị ứng vốn sử dụng vốn ứng không đúng mục đích, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng vốn ứng.

          - Thu phí ứng vốn, mức phí ứng vốn bằng mức phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh (hiện nay là 0,8%/năm).         

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do UBND tỉnh giao.

          * Nhận quản lý ủy thác hoạt động và nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh

          Cho vay tài chính theo phương thức tín dụng ưu đãi (cho vay có hoàn lại vốn gốc với lãi suất bằng không, thu phí quản lý 2%/năm/dư nợ vay) cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, nhóm hộ, tổ đoàn kết của ngư dân (gọi tắt là Chủ tàu) nhận tài trợ, hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các mục tiêu chương trình, dự án với mục đích cải thiện sinh kế, phát triển cộng đồng dân cư ven biển theo quy định; thực hiện hỗ trợ sinh kế (không hoàn lại) cho ngư dân theo quyết định của UBND tỉnh.

          Trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản đủ điều kiện hoạt động tại vùng biển xa;

          * Mức cho vay:

          - Cho vay đóng mới đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất máy tàu từ 400 CV trở lên: Mức cho vay tùy từng trường hợp cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 02 tỷ đồng/tàu.

           - Cho vay cải hoán tàu, mức cho vay như sau:

          + Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản (chỉ áp dụng đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất máy tàu từ 400 CV trở lên): Mức cho vay tùy từng trường hợp cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 01 tỷ đồng/tàu.

          + Đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất máy tàu từ 250 CV đến dưới 400 CV mức cho vay tối đa không quá 0,5 tỷ đồng/tàu; tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất máy tàu từ 400 CV trở lên mức cho vay tối đa không quá 01 tỷ đồng/tàu.

           - Cho vay sửa chữa tàu bị hư hỏng vì tai nạn, sự cố do yếu tố khách quan hoặc bị hư hỏng trong quá trình cứu nạn

          + Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất máy tàu từ 250 CV đến dưới 400 CV: Mức cho vay tối đa không quá 0,2 tỷ đồng/tàu.

           + Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất máy tàu từ 400 CV trở lên: Mức cho vay tối đa không quá 0,3 tỷ đồng/tàu.

          - Cho vay nâng cấp, sửa chữa hầm bảo quản và lắp đặt hệ thống thiết bị làm lạnh để bảo quản sản phẩm cho tàu đang hoạt động có chiều dài lớn nhất từ 17m trở lên và có công suất máy tàu từ 400 CV trở lên: Mức cho vay tùy từng trường hợp cụ thể, nhưng tối đa không quá 70% tổng chi phí nâng cấp, sửa chữa hầm bảo quản và lắp đặt hệ thống thiết bị làm lạnh và không vượt quá 0,3 tỷ đồng/tàu.

          * Phí quản lý cho vay: Mức thu phí quản lý cho vay hỗ trợ tài chính của các đối tượng vay vốn là 2%/năm/dư nợ vay.

         * Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay đối với một dự án/phương án là không quá 07 (bảy) năm. Tùy từng dự án sẽ quyết định thời điểm bắt đầu thực hiện thu hồi vốn, nhưng tối đa không quá 02 (hai) năm kể từ ngày giải ngân khoản đầu tiên.

         Ngoài ra, Quỹ trình UBND tỉnh quyết định cho các đối tượng

         + Tàu gặp tai nạn dẫn đến tàu bị chìm đắm không thể trục vớt được hoặc bị hư hỏng nặng được vay để đóng mới, cải hoán tàu.

         + Chủ tàu chuyển đổi nghề đánh bắt nguồn lợi thủy sản từ vùng ven bờ sang đánh bắt nguồn lợi thủy sản tại vùng khơi được vay để đóng mới.

          + Các tàu của hợp tác xã, tổ hợp tác, tập thể hộ ngư dân (nhóm hộ).

         * Các ngư dân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản khác được hỗ trợ theo các chương trình, dự án mà Quỹ thực hiện theo sự ủy thác của các tổ chức, cá nhân tài trợ trong và ngoài nước.”

          * Nhận ủy thác Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam.

          III. Tổ chức bộ máy

 

 

           * Hội đồng quản lý:

           1. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Chủ tịch HĐQL;

           2. Ông Nguyễn Tiên Thạch, Phó Chủ tịch HĐQL - Giám đốc Quỹ;

           3. Ông Trương Hồng Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

           4. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

           5. Ông Nguyễn Tấn Văn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

           6. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường - Thành viên HĐQL;

           7. Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -  Thành viên HĐQL.

           * Ban Giám đốc: 
 

Nguyễn Tiên Thạch
(Giám đốc)
Điện thoại:  0914.010.832
Email: tienthachqnam@gmail.com


 

Hồ Minh Long
(Phó Giám đốc)
Điện thoại: 0235.3827879 - 0915.192279
Email: longhominh@gmail.com

            Huỳnh Thị Thương
               (Phó Giám đốc)
Điện thoại: 0235.3838.249 – 0934.139.249
Email: huynhthuong190981@gmail.com

                                                  

            * Ban Kiểm Soát Quỹ:

               Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng ban - Điện thoại: 0905762969

            * Các phòng nghiệp vụ:

            - Phòng Hành chính – Nhân sự (Trưởng phòng Ông Lê Minh Lộc - Điện thoại: 0905.312.119).

            - Phòng Kế hoạch – Thẩm định (Trưởng phòng Ông Lê Thanh Trung - Điện thoại: 0905.165.193).

            - Phòng Tài chính – Kế toán (Kế toán trưởng Bà Hoàng Thị Tường Vi - Điện thoại: 0905.810.106).

            - Phòng Tín dụng – Ủy thác (Trưởng phòng Ông Trần Hữu Thuận - Điện thoại: 0944.85.85.59).

            IV. Một số hình ảnh hoạt động của Quỹ

           1. Cho vay Dự án Mở rộng và nâng cấp Bệnh viện đa khoa Minh Thiện Quảng Nam.

 

                2. Cho vay đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

                3. Cho vay đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Phước Hạnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

               4. Cho vay đầu tư xây dựng dự án chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.