Kiện toàn Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam được kiện toàn tại quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 13/2/2019.

Nhiệm vụ của Quỹ:

Rà soát, ký kết hợp đồng, tiếp nhận và quản lý nguồn tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

Vận động, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài chính ủy thác khác; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước;

Tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế;

Đại diện cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền ủy thác về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh;

Làm đầu mối giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí quản lý, việc thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng của các chủ rừng có khoán bảo vệ rừng;

Tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án và các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ;

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ;

Thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, thống kê, kế toán và kiểm toán; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ cho cấp có thẩm quyền;

Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ;

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam về tình hình thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng của địa phương hằng năm theo Mẫu số 16 Phụ lục VI kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan. 

Cơ cấu tổ chức của Quỹ:

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng chuyên môn;

Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát và Ban điều hành được quy định trong Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam hoạt động theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. 
 

Tin liên quan