Triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai thu các dịch vụ môi trường rừng gồm: Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện, sản xuất nước sạch, nước công nghiệp.

Đến nay Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đã ký kết 80 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, gồm: Cơ sở sản xuất thủy điện: 28 hợp đồng; Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch: 12 đơn vị; Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước mặt, nước ngầm: 40 đơn vị.

Nguồn kinh phí thu được từ Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam chi trả cho 23 đơn vị, gồm 11 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và 12 UBND xã để quản lý bảo vệ diện tích rừng tự nhiên là 282.729,34 ha (số liệu năm 2021) với đơn giá chi trả theo các lưu vực từ 582.000 đến 800.000 đồng/ha/năm.

Thông qua thực hiện Chính sách đã thu hút đông đảo người dân thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm tra rừng, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng; các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, góp phần làm cho công tác QLBVR từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả. 

Tin liên quan