Tình hình tổ chức hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam và được kiện toàn theo Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Quỹ trực thuộc UBND tỉnh, tổ chức hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam hoạt động theo Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ gồm: Hội đồng Quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát Quỹ và Ban Điều hành Quỹ.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam; hoạt động theo các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (NĐ 156/CP), nguồn thu hoạt động chủ yếu là thu ủy thác DVMTR của các đơn vị sử dụng DVMTR (nhà máy thủy điện, đơn vị sử dụng nước sinh hoạt, nước cho sản xuất công nghiệp) ngoài ra có khoản thu bắt buộc trồng rừng thay thế được UBND tỉnh giao nhiệm vụ (Quỹ không tiếp nhận cũng như quản lý nguồn vốn ngân sách tỉnh); Quỹ thực hiện chi chủ yếu là chi ủy thác DVMTR, trồng rừng thay thế (TRTT) cho các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng và các BQL trồng rừng huyện được giao làm chủ đầu tư TRTT.

Từ năm 2012 đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đã ký kết 81 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, gồm:

Cơ sở sản xuất thủy điện: 31 hợp đồng (trong đó Quỹ tỉnh ký kết 25 hợp đồng, Quỹ Trung ương ký kết 06 hợp đồng);

Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch: 11 đơn vị (trong đó Quỹ tỉnh ký kết 10 hợp đồng, Quỹ Trung ương ký kết 02 hợp đồng);

Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước mặt, nước ngầm: 39 đơn vị (Quỹ tỉnh ký kết 39 hợp đồng).

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đã thực hiện chi trả tiền DVMTR cho 23 đơn vị, gồm 11 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và 12 UBND xã được giao trách nhiệm quản lý rừng. Diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 là 282.729,34 ha.

Thông qua thực hiện chính sách chi trả DVMTR, các BQL rừng được củng cố hoặc thành lập mới các Ban quản lý rừng theo Phương án điều chỉnh mở rộng lâm phận và sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý rừng phòng hộ; Thực hiện Chính sách đã triển khai lập các Đề án chi trả DVMTR tại các lưu vực thủy điện. Thông qua các Đề án đã rà soát, xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR, triển khai giao khoán rừng cho các nhóm hộ dân quản lý bảo vệ, góp phần làm cho rừng thực sự có chủ trong công tác bảo vệ rừng; thu hút đông đảo người dân thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm tra rừng, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng. 

Thông qua thực hiện Chính sách, các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, góp phần làm cho công tác QLBVR từng bước đi vào nề nếp; nâng cao được năng lực của các chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Tin liên quan