Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022

UBND tỉnh vừa có Công văn 1849/UBND-KGVX, ngày 30/3/2022 yêu cầu triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Ảnh minh họa. 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai hoàn thành các mục tiêu nêu tại Mục I của Kế hoạch kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung tại Điểm 47, Phần IV của Kế hoạch kèm theo Quyết định số 27/QĐUBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số: “Triển khai phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh; mục tiêu có trên 70% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Triển khai Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh”. Thời gian hoàn thành: tháng 6/2022.

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...