UBND tỉnh họp bàn kế hoạch tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất- Quảng Nam 2022

Chiều ngày 30/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để bàn công tác chuẩn bị cho Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất- Quảng Nam 2022 diễn ra sắp tới.