Chuyên đề tham khảo của Ủy ban Quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số tuần 18/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

Chính phủ số phải lấy người dân làm trung tâm; sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ chính phủ số chính là thước đo hiệu quả của chính phủ số. Thực hiện chủ trương, định hướng phát triển chính phủ số, chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực cung cấp các dịch vụ số, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao. 

Đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công để cung cấp thông tin và DVCTT cho người dân và doanh nghiệp; trên 97% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4. Mặc dù đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tuy nhiên hiệu quả sử dụng DVCTT chưa cao, số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến còn hạn chế. 

Tính đến tháng 4/2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 24,89%. Nguyên nhân của những hạn chế này do các yếu tố chủ quan gồm: (1) Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa làm hết trách nhiệm trong cung cấp DVCTT; chưa coi cung cấp DVCTT là hình thức cơ bản, quan trọng trong cung cấp dịch vụ công; (2) Các kênh số cung cấp DVCTT còn chưa hấp dẫn, đơn giản, thuận tiện; chủ yếu vẫn chỉ cung cấp qua các cổng dịch vụ công; (3) Hầu hết các cơ quan nhà nước chưa có chính sách khuyến khích sử dụng DVCTT; (4) Môi trường pháp lý cho cung cấp DVCTT chưa hoàn thiện, nhiều thủ tục hành chính không cho phép cung cấp bằng hình thức DVCTT mức độ cao. 

Với tầm quan trọng đặc biệt của việc cung cấp DVCTT, mặc dù Báo cáo chuyên đề Tuần 10/2022 đã đề cập chủ đề “Dịch vụ công trực tuyến”, nhưng chủ đề này tiếp tục được lặp lại để cập nhật tình hình cung cấp DVCTT, cũng như đề xuất những giải pháp để cung cấp DVCTT có hiệu quả trong mỗi giai đoạn.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT, Việt Nam cần: (1) Sớm hoàn thiện môi trường pháp lý quy định rõ trách nhiệm cung cấp DVCTT của cơ quan nhà nước; cung cấp DVCTT trên nhiều kênh số hấp dẫn, đơn giản, thuận tiện, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; (2) Khai thác hiệu quả dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để người dân chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần khi thực hiện DVCTT; (3) Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách khuyến khích sử dụng DVCTT mức độ cao; (4) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức; bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các DVCTT do cơ quan nhà nước cung cấp.

File đính kèm: Báo cáo.

Tin liên quan