Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong tháng 5/2022, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, đảm bảo tất cả hồ sơ tiếp nhận của cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC phải được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

UBND tỉnh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Cụ thể, UBND tỉnh tổ chức tháng hành động “tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trong ngày” sau khi đủ điều kiện tiếp nhận giải quyết theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định. Rà soát, cắt giảm tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương. 

Rà soát, đánh giá, tổng hợp và hoàn thiện các quy trình, quy chế phối hợp giải quyết TTHC, công việc hành chính của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Quy chế phối hợp thực hiện liên thông tập trung các TTHC các lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Thuế. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Quy trình nội bộ giải quyết công việc hành chính (không thuộc TTHC) của các cơ quan hành chính từ cấp Tỉnh đến cấp huyện và cấp xã. 

Triển khai xây dựng Hệ thống lấy ý kiến trong quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nâng cấp hệ thống xác định chỉ số cải cách hành chính; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính và Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án thực hiện đánh giá, xếp loại hằng quý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị qua phần mềm đánh giá, xếp loại. 

Triển khai Quy định Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Ban hành quy định cụ thể việc xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, người dân và doanh nghiệp. 

Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục chuẩn hóa và cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào phần mềm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh theo hướng hiện đại; liên thông với Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia hình thành Hệ thống thông tin thống nhất về giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương đến 8 địa phương theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính chính tại các bộ, ngành, địa phương và quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 Chính phủ. 

Thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 01 tháng 6 năm 2022; tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 theo đúng lộ trình yêu cầu tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. 

Hoàn thành thẩm định Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện: xây dựng và vận hành Kho dữ liệu dùng chung; Trung tâm điều hành thông minh (IOC); Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS). Tập trung Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; giáo dục; Nông nghiệp; Tài nguyên và Môi trường; du lịch; quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải.

Tin liên quan