Tặng Bằng khen cho 14 học sinh đạt giải Nhì và giải Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1227/QĐ-UBND, ngày 9/5/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và chi tiền khuyến khích.

Theo đó, tặng Bằng khen và chi tiền khuyến khích cho 14 học sinh đạt giải Nhì và giải Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022, thành tích được ghi nhận tại Công văn số 352/QLCL-QLT ngày 28/3/2022 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết quả thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2021-2022 (danh sách kèm theo)

Mức khuyến khích được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trích chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Đồng thời, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên căn cứ Quyết định thi hành. 

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan