Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, phê duyệt bổ sung 01 dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017, với các nội dung như sau: Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Nước Rin. Địa điểm xây dựng: xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hình thức, giai đoạn đầu tư xây dựng: Sửa chữa, nâng cấp; giai đoạn đến năm 2025.

Hồ chứa Nước Rin có diện tích lưu vực khoảng 3km2 , dung tích hồ khoảng 150x103m3 , chiều cao đập 7m, chiều dài đập 42m. Công trình có nhiệm vụ cung cấp nước tưới chủ động cho 40ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My. Tổng vốn đầu tư: khoảng 14 tỷ đồng. Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức công bố nội dung quy hoạch bổ sung tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

File đính kèm: Quyết định 1189/QĐ-UBND.

Tin liên quan