Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP. Hội An.

Sông Cổ Cò

Cụ thể, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An, với các nội dung như sau:

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tin liên quan