Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung, gồm: tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận của chính quyền phải luôn được đổi mới, sáng tạo, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác dân vận với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Đặc biệt, chú trọng công tác dân vận trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5//2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đảm bảo phát huy vai trò chủ thể, quyền làm chủ của Nhân dân. Đổi mới hình thức, phương pháp trong công tác đối thoại, tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, kiến nghị, nguyên vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm như: Đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, quản lý xây dựng… 

Xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị thân thiện, “của dân, do dân, vì dân”, vì Nhân dân phục vụ”. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tạo điều kiện phối hợp UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành tỉnh để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng các chuyên đề về công tác dân vận và chính quyền làm công tác dân vận, thông tin kịp thời, biểu dương các cá nhân, tập thể làm tốt công tác dân vận chính quyền, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ,…. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho các cấp lãnh đạo theo quy định.

 

Tin liên quan