Quế Sơn: Triển khai thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện

Ngày 12/5, UBND huyện Quế Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện, tỉnh và của quốc gia.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Mục tiêu 1: Trung bình hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người. 

Mục tiêu 2: Trung bình hằng năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp; 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động. 

Mục tiêu 3: Trên 90% tổng số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp huyện, Ban quản lý Khu công nghiệp, các cụm công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động.

Mục tiêu 4: Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

Mục tiêu 5: Trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Mục tiêu 6: Trên 80% cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động. 

Mục tiêu 7: Trên 80% số người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật. h) Mục tiêu 8: 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chương trình được triển khai trên địa bàn huyện đến tất cả các ngành nghề, người làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động và người lao động; ưu tiên các ngành nghề trọng tâm và công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã.

Để đạt các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình, gồm: Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với tình hình phát triển của các doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý Nhà nước nói chung và quản lý về an toàn, vệ sinh lao động nói riêng; đồng thời tạo cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia giám sát tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện; Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động; Đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

 

Tin liên quan