Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính

Để việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tạo sự chuyển biển rõ nét hơn nữa trong hoạt động công vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ vừa có công văn số 961 ngày 12/5/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai một số nội dung.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên tuyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy tắc ứng xử ban hành tại Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh; tạo sự chuyển biển tích cực, mạnh mẽ trong hoạt động thực thi công vụ; đồng thời, đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị, địa phương về Sở Nội vụ trước ngày 30/5/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

File đính kèm: Công văn

Tin liên quan