Triển khai thực hiện Nghị quyết số 64 của Chính phủ về công tác quy hoạch

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành công văn số 3031 yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ về công tác quy hoạch.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022. Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, chỉ đạo của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quy hoạch quốc gia, bảo đảm phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Chia sẻ, cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đảm bảo thống nhất công nghệ, định dạng dữ liệu về quy hoạch để phục vụ việc tổ chức lập đồng thời quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030. Tham mưu UBND tỉnh trong việc huy động và sử dụng các nguồn vốn xã hội hoá để lập Quy hoạch, bảo đảm tuân thủ quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch của Luật Quy hoạch. 

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022; tập trung, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Tài chính theo dõi, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để phục vụ công tác quy hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ tai điểm đ khoản 1 mục I Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022./.

Tin liên quan