Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022

UBND tỉnh ban hành công văn số 3025 ngày 13/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chủ đề, mục tiêu, thời gian và nội dung tại khung kế hoạch tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 30/QGPCTT ngày 11/5/2022, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo) và UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022.

Tin liên quan