Sở TT-TT thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số

Sở TT-TT vừa có Quyết định 108/QĐ-STT&TT, ngày 12/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch chuyển đổi số dài hạn và hằng năm; nghiên cứu, đề xuất ban hành các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam. 

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. 

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch chuyển đổi số, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan đến công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. 

Định kỳ quý hoặc đột xuất tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cho Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; đề xuất khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số theo quy định. 

Văn phòng Sở là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban phân công. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công.

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan