Sở VH,TT&DL tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Sở VH,TT&DL vừa có Công văn 647/SVHTTDL, ngày 26/4/2022 các phòng, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

Theo đó, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính tại phòng, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của phòng, đơn vị mình được giao tại Quyết định số 12/QĐ-SVHTTDL ngày 14/01/2022 ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 29/KH-SVHTTDL ngày 21/3/2022 triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022 và Quyết định 435/QĐ-SVHTTDL ngày 16/12/2021 thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Các phòng chuyên môn nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gắn liền với nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự thân thiện của công chức khi tham gia hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; tập trung hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 07/KHSVHTTDL ngày 14/01/2022 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực giai đoạn 2022-2025, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần. 

Phòng Quản lý Du lịch khẩn trương tham mưu Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các phòng tham mưu đề xuất đẩy mạnh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần nhằm phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. 

Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương khóa XII để vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vừa nâng cao năng lực, hiệu quả, điều hành, thực hiện công vụ; xác định rõ chức năng, quyền hạn của từng phòng, đơn vị để tránh chống chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

File đính kèm: Công văn. 

 

Tin liên quan