Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1372/QĐ-UBND, ngày 20/5/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 08 tập thể và 07 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022. (danh sách đính kèm

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên căn cứ Quyết định thi hành. 

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan