Hội nghị giới thiệu Nghị quyết của Tỉnh ủy và Quyết định của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 25/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu Nghị quyết của Tỉnh ủy và Quyết định của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng vùng Tây của tỉnh cho hơn 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Tham dự có đồng chí Trần Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được giới thiệu về nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 (ngày 20/7/2021) của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định 3121 (ngày 28/10/2021) của UBND tỉnh về chương trình triển khai Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy; Quyết định 425 (ngày 21/2/2022) của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 37 (ngày 8/12/2021) của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng, cho biết: Tỉnh Quảng Nam với dân số hơn 1,5 triệu người trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số hơn 127.000 người chiếm 7,2% dân số toàn tỉnh, với 20 dân tộc anh em, đồng bào các dân tộc có bản sắc văn hóa rất đa dạng, phong phú, có truyền thống cần cù, yêu nước, đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã phát huy nội lực, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án của Trung ương và của tỉnh đầu tư trên địa bàn; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ đó đã làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, đời sống của bà con từng bước được cải thiện, văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy; mặt bằng dân trí được nâng lên, các loại dịch bệnh cơ bản được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, điều kiện chăm sóc sức khỏe có những bước phát triển. Đến nay, về cơ bản đã xóa được cái đói, giảm hộ nghèo, có nhà ở, có đất sản xuất, có nước sinh hoạt, con em được đi học, ốm đau được chữa bệnh.

“Có được những kết quả đó, là do sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và đóng góp không nhỏ của các người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ mối quan hệ mật thiết với quần chúng, các vị đã tuyên truyền, thuyết phục và động viên người thân trong gia đình, dòng họ, trong làng, trong thôn đi theo Đảng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho biết thêm. 

 

Tin liên quan