Tiến hành rà soát, cập nhập danh mục thủ tục hành chính

Ngày 26/5, UBND tỉnh có Công văn 3328/UBND-NCKS yêu cầu các Sở, ban, ngành, Trung tâm CNTT&TT rà soát, cập nhập danh mục thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nghiêm túc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua phần mềm Một cửa điện tử (bao gồm cả TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và tại cơ quan, đơn vị); định kỳ hằng tuần, giao Văn phòng Sở hoặc bộ phận phụ trách công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị thống kê số liệu, hồ sơ giải quyết qua phần mềm Một cửa, báo cáo Lãnh đạo đơn vị theo dõi, chỉ đạo. 

Đây là dữ liệu chính thức được sử dụng để đánh giá qua Bản đồ thực thi thể chế tại địa chỉ http://bandotheche.quangnam.gov.vn/ và đánh giá các nội dung khác có liên quan.

Chịu trách nhiệm về dữ liệu bộ TTHC của ngành, lĩnh vực quản lý (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên phần mềm Một cửa điện tử); thường xuyên phối hợp với Trung tâm QTI để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật dữ liệu TTHC trên phần mềm cho chính xác, kịp thời (bao gồm cả TTHC được Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, bổ sung, thay thế, bãi bỏ…; TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền…). 

Thường xuyên rà soát danh mục TTHC, cập nhật đầy đủ các trường thông tin dữ liệu TTHC đã được ủy quyền/chưa ủy quyền giải quyết trên Trang quản lý danh mục TTHC tại địa chỉ https://tthcc.quangnam.gov.vn/; phối hợp với Trung tâm QTI thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC ở các bước đã được ủy quyền theo đúng quy định trên phần mềm Một cửa điện tử và các nội dung khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 923/UBND-NCKS ngày 18/02/2022.

Trung tâm QTI khẩn trương hoàn thiện các chức năng trên phân hệ phần mềm đáp ứng yêu cầu theo dõi, thống kê, đánh giá chất lượng giải quyết các TTHC đã được ủy quyền trên phần mềm Một cửa điện tử và trên Trang quản lý danh mục TTHC tại địa chỉ https://tthcc.quangnam.gov.vn/

Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan