Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Ban Về người Việt Nam ở nước ngoài Quảng Nam vừa phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 7 doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư kinh doanh với tổng vốn đăng ký 70 tỷ đồng, 3 tổ chức phi chính phủ nước ngoài do người Việt Nam ở nước ngoài sáng lập và hàng chục cá nhân kiều bào thường xuyên có các hoạt động nhân đạo, từ thiện với giá trị viện trợ hằng năm 3-4 tỷ đồng. Năm 2020, Quảng Nam tổ chức khảo sát, điều tra và bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu kiều bào gốc Quảng Nam. Đây là cơ sở quan trọng, kỳ vọng nhiều chuyển biến trong hoạt động của Ban Về người Việt Nam ở nước ngoài Quảng Nam trong thời gian đến.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài Quảng Nam còn không ít hạn chế, chưa huy động đúng mức tiềm năng của kiều bào vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế; kết nối, vận động kêu gọi đầu tư của kiều bào vào tỉnh còn hạn chế; nhận thức của các cấp, ngành của tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài chưa thực sự đầy đủ, sâu sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung tham mưu UBND tỉnh đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; kết nối, hỗ trợ và huy động nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào xây dựng quê hương, đất nước.

Tin liên quan