Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 9.179 hồ sơ trong tháng 6/2022

Trong tháng 6/2022 (15/5-14/6/2022) Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 9.179 hồ sơ, 99% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Trong đó, Trung tâm hành chính công tỉnh đã giải quyết 6.578 hồ sơ và có 6.572 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn (đạt 99%). Đã có 4.045 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến; với tổng số gần 697 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, có 29.526 TTHC được tiếp nhận ở cấp huyện; đã giải quyết 16.396 hồ sơ; trong đó có 11.012 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn; 5.384 hồ sơ trễ hạn. 

Có 29.888 TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp xã, 26.131 hồ sơ đã được giải quyết. 

Có tổng 1.455 TTHC thực hiện tại Trung tâm đến ngày 15/6/2022 (bao gồm: 1.417 TTHC của các Sở, Ban, ngành và 38 TTHC của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh). Tổng số TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn là 1.532 TTHC; trong đó: DVC mức độ 3: 23 TTHC, DVC mức độ 4: 1.509 TTHC

 

 

Tin liên quan