Thí điểm mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hội An

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về việc thí điểm quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hội An.

Theo đó UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai thí điểm quy định về hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại trên địa bàn thành phố Hội An theo quy định tại Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường.

Giao UBND thành phố Hội An với sự hỗ trợ kỹ thuật của IUCN lựa chọn địa bàn, xây dựng phương án cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện thí điểm. Trường hợp đạt hiệu quả sẽ triển khai nhân rộng, áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ UBND thành phố Hội An trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan