Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam đạt cấp độ 3 về mức an toàn

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam

Sau khi thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam do Sở Thông tin & Truyền thông đề xuất, UBND tỉnh quyết định phê duyệt Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam đạt cấp độ 3 về mức an toàn hệ thống thông tin.

Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế hệ thống, quá trình vận hành hệ thống tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

UBND tỉnh giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vận hành hệ thống thông tin. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam có trách nhiệm bảo đảm an toàn Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Nam theo các quy định tại Điều 22 Nghị định số 85/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Bên cạnh đó, hai đơn vị trên có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định này và báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

File đính kèm: Quyết định số 1665/QĐ-UBND.

Tin liên quan