Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 23/6, UBND tỉnh có Công văn 4045/UBND-NCKS yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, đội ngũ người trưng cầu giám định tư pháp liên quan đến lĩnh vực xây dựng; quan tâm bố trí, bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, các điều kiện vật chất cần thiết khác cho tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5170/UBNDNC ngày 10/8/2021. 

Các Sở, ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp chủ động rà soát, lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị có đủ tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng; tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc; thường xuyên đôn đốc, đảm bảo tiến độ thực hiện giám định, kết luận giám định đối với các vụ việc do đơn vị theo dõi, quản lý. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách thu hút cá nhân, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh. 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giám định, kết luận giám định đối với các vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến các vụ án trọng điểm, cần tập trung xử lý; rà soát, tham mưu kiện toàn đội ngũ tổ chức, cá nhân có chức năng giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đăng tải đầy đủ danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để phục vụ việc trưng cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng và các đơn vị, cá nhân có yêu cầu; thường xuyên thực hiện công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân giám định tư pháp lĩnh vực xây dựng từ chối, né tránh khi được trưng cầu giám định, hạn chế tối đa vụ việc có kết luận giám định chưa chính xác, phải giám định lại; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sai phạm, cố tình ban hành các kết luận giám định không đúng quy định.

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan