Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Ngày 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2022 và thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 1/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

File đính kèm: Quyết định; Quy chế

 

Tin liên quan