Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 về việc phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh đối với diện tích 13.680,83 ha (diện tích quy đổi theo hệ số k là: 11.642,92 ha) tại các lưu vực thủy điện thuộc lâm phận quản lý của các đơn vị chủ rừng, UBND các xã được giao trách nhiệm quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đồng thời, giao Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị chủ rừng, UBND các xã xây dựng bổ sung kế hoạch thu, chi dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và thực hiện các thủ tục liên quan khác theo quy định để tiến hành chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích nêu trên. 

Tin liên quan