Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam do ông Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng ban; Ông Võ Văn Thơ- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Trương Thanh Bình- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam làm Phó Trưởng ban.

Ngoài ra, Ban Biên tập có các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Nhiệm vụ của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh được quy định cụ thể sau: Ban Biên tập tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam. Quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động của Tổ giúp việc. Tiếp nhận, thu thập, xử lý, biên tập và cập nhật thông tin cho Cổng thông tin điện tử, đảm bảo các thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử là thông tin chính thống của cơ quan chủ quản. Định hướng, kiểm duyệt nguồn gốc, chất lượng, nội dung thông tin để bảo đảm thông tin đưa lên Cổng thông tin điện tử được chính xác, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nội dung để cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Biên tập kịp thời đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Biên tập do Trưởng Ban Biên tập phân công. Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam và con dấu của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam để quan hệ công tác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

File đính kèm: Quyết định 1710/QĐ-UBND.

Tin liên quan