Xác định diện tích rừng chi trả DVMTR trong 6 tháng đầu năm 2022

Để có cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, việc xác định diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã xây dựng các nguồn ảnh viễn thám theo thời gian thực, khoanh vẽ vùng có biến động, gửi dữ liệu biến động rừng cho chủ rừng để khuyến cáo. Quỹ tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức 02 đợt công tác (theo quý) làm việc trực tiếp với chủ rừng, UBND xã được giao trách nhiệm quản lý rừng chi trả DVMTR, các xã có chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn được nhà nước giao đất giao rừng quản lý và chi trả DVMTR để hỗ trợ công tác cập nhật diễn biến rừng theo dữ liệu đã khuyến cáo; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, đôn đốc việc rà soát diện tích rừng bổ sung chi trả DVMTR năm 2022 (theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025); nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, đề nghị trong thời gian đến.

Công tác theo dõi biến rừng được thường xuyên, biến động rừng được khuyến cáo kịp thời để chủ rừng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xác minh hiện trường và báo cáo theo quy định. Nhiệm vụ rà soát diện tích rừng bổ sung chi trả DVMTR năm2022 của chủ rừng, UBND các xã được Quỹ tỉnh hỗ trợ; nên một số chủ rừng, UBND xã đã thực hiện tốt công tác này, đây là cơ sở nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng trên địa bàn. 

Đến nay, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 20/6/2022, phê duyệt bổ sung (đợt 1): 13.680,83 ha/44.305 ha kế hoạch. Gồm các đơn vị: BQL RPH Bắc Trà My;4 cộng đồng dân cư thôn thuộc huyện Bắc Trà My; UBND xã Duy Sơn - huyện Duy Xuyên; xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơ, Đại Đồng, Đại Quang - huyện Đại Lộc; BQL Khu Bảo tồn Voi (huyện Nông Sơn); BQL RPH huyện Nam Giang . 

Trong thời gian đến, Quỹ tỉnh tiếp tục đôn đốc các chủ rừng hoàn thành hồ sơ đề nghị bổ sung chi trả, trên cơ sở đó tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh bổ sung diện tích chi trả DVMTR đợi 2.

Một số hình ảnh làm việc:

Họp tại Cộng đồng thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.
Họp với Cộng đồng dân cư Thôn 56B, thôn 58 và UBND xã Đắc Pre tại nhà Cộng đồng thôn.
Họp với Cộng đồng dân cư Thôn Agrill và UBND xã A Xan,tại UBND xã A Xan, huyện Tây Giang.