Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 1/7, UBND tỉnh ban hành công văn số 4263 yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Công điện số 905/CĐ- TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR và Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Quy định về PCCCR trên địa bàn. Chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ" và “5 sẵn sàng” trong công tác PCCCR, ngăn chặn kịp thời không để nguy cơ cháy rừng xảy ra trên địa bàn quản lý. 

Chỉ đạo UBND cấp xã, các ban ngành đoàn thể ở địa phương phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong công tác PCCCR. 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND cấp xã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ; thông tin, hướng dẫn Nhân dân tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa trong suốt thời gian có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng khi có thông báo cháy rừng cấp IV, cấp V; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người dân vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Trường hợp cháy rừng xảy ra, huy động lực lượng phương tiện tại chỗ theo phương án đã xây dựng để dập tắt kịp thời, không để cháy lan diện rộng, hạn chế thấp nhất do cháy rừng gây ra; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xác minh các điểm cảnh báo nguy cơ cháy rừng, mất rừng trên ứng dụng Hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên rừng tỉnh (https://quanlyrung.quangnam.gov.vn) và thực hiện xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị khi để xảy ra cháy rừng, mất rừng tại các điểm cảnh báo trên hệ thống khi không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) để được phối hợp, hỗ trợ kịp thời. 

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ về công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện: 

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và PCCCR. Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng và PCCCR của các Ban quản lý rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi gây cháy rừng; thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng để dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng liên ngành (Công an, Quân đội, Biên phòng, Kiểm lâm) trong công tác PCCCR đã được ký kết. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ và phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác PCCCR để kịp thời cứu chữa khi có cháy rừng xảy ra.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác PCCCR tại các địa phương, đơn vị để chủ động đôn đốc, hướng dẫn thực hiện hiệu quả; định kỳ (cuối mùa khô) hoặc đột xuất (khi có phát sinh, vướng mắc) báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Yêu cầu các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ (chủ rừng) thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng, PCCCR trên lâm phận; bố trí phương tiện, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường trực tại các vùng trọng điểm để theo dõi nắm bắt tình hình, kịp thời thực hiện nhiệm vụ PCCCR trên địa bàn và hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu huy động của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. 

Đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) và các địa phương trong trường hợp chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân các vụ phá rừng, cháy rừng và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước cho toàn thể Nhân dân trong quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời đưa thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng trong suốt mùa khô hanh. 
 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...