Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho UBND huyện Hiệp Đức thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1758/QĐ-UBND, ngày 1/7/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho UBND huyện Hiệp Đức thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt.

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho UBND huyện Hiệp Đức, tổng số tiền: 470.000.000 đồng, từ nguồn kinh phí dự nguồn bố trí thực hiện Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh (nguồn thu tiền sử dụng đất), để thực hiện hỗ trợ 47 hộ dân xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt (mức 10 triệu đồng/hộ). 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí và hướng dẫn UBND huyện Hiệp Đức thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

Sở Xây dựng hướng dẫn, giám sát UBND huyện Hiệp Đức triển khai xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt theo đúng thiết kế mẫu và các quy định liên quan tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời hằng quý báo cáo tiến độ thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

UBND huyện Hiệp Đức chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh.  

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan