Diện tích chi trả DVMTR rải khắp 11 xã, thị trấn của huyện Phước Sơn với 42.764,68ha

Ngay từ đầu năm 2022, tại huyện Phước Sơn các chủ rừng đã tổ chức giao khoán quản lý bảo vệ rừng (BVR) cho cộng đồng dân cư và lực lượng BVR chuyên trách theo Nghị quyết số 38 ngày 8.12.2021 của HĐND tỉnh để quản lý, bảo vệ với diện tích 65.156,09ha.

Trong đó, diện tích chi trả DVMTR rải khắp 11 xã, thị trấn của Phước Sơn với 42.764,68ha; diện tích giao khoán theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9.9.2015 của Chính phủ là 15.010,98ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn thực hiện; diện tích còn lại từ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Quyết định 24/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Tin liên quan