Ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ

Tổng Cục Lâm nghiệp vừa ký quyết định 197 ngày 4/7/2022 về Ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ.

Quy trình gồm 2 Chương 9 Điều, áp dụng cho các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, giám sát đa dạng sinh học sử dụng công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ. 

Các hoạt động tuần tra, giám sát khác trong hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ tuân thủ theo các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp. 

SMART là viết tắt của tên bộ công cụ Quản lý dữ liệu và Báo cáo tuần tra (tên tiếng Anh: Spatial Monitoring and Reporting Tool). SMART được xây dựng nhằm cải thiện hiệu quả thực thi pháp luật và giám sát đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ.

Bộ công cụ SMART bao gồm: (i) Phần mềm SMART; (ii) Mô hình dữ liệu; (iii) Mẫu báo cáo SMART và (iv) Hướng dẫn kỹ thuật phần mềm SMART. Các phiên bản cập nhật SMART được đăng tải trên trang website của Tổng cục Lâm nghiệp tại địa chỉ: https://tongcuclamnghiep.gov.vn  Mục tiện ích: chọn Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp  Thông tin khu đặc dụng Việt Nam. 

Mục đích thiết lập được bộ cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua công cụ quản lý dữ liệu và tuần tra (SMART) thống nhất dùng chung trên cả nước về quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng, phòng hộ phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học của các cơ quan quản lý từ Trung ương đến cơ sở, góp phần bảo tồn phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học quốc gia. 

Yêu cầu công cụ quản lý dữ liệu SMART được xây dựng với hướng tiếp cận đơn giản, dễ sử dụng và đầy đủ các trường thông tin cơ bản để phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản lý của các khu rừng. Mô hình dữ liệu sử dụng đơn giản, phù hợp với Kiểm lâm viên địa bàn, cán bộ bảo vệ rừng và các nhóm tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng ghi nhận thông tin hiện trường trong quá trình tuần tra thực địa. Các phiên bản SMART được triển khai trong hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ phải thống nhất sử dụng phiên bản tiếng Việt; đối với các Dự án, Tổ chức quốc tế và trong nước có hỗ trợ các khu rừng đặc dụng, phòng hộ triển khai phiên bản SMART tiếng Anh cần cập nhật phiên bản SMART tiếng Việt để thống nhất triển khai tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Ban quản lý các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến hỗ trợ các khu rừng đặc dụng, phòng hộ triển khai công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART). Khuyến khích các Khu bảo tồn biển, Khu bảo tồn vùng nước nội địa thực hiện triển khai Quy trình này.

 

Tin liên quan