Tuyên truyền, phổ biến nâng cao năng lực thực thi Chính sách chi trả DVMTR và công tác bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam vừa tổ chức khóa tập huấn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR theo Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Mục tiêu khóa tập huấn nhằm tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền về lĩnh vực QLBVR nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư tham gia quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Phát huy nguồn vai trò của toàn dân trong tham gia phát hiện, tố giác và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Nâng cao năng lực và vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã, lực lượng QLBVR và toàn thể nhân dân trong công tác PCCCR. Tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc; kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loài cây LSNG dưới tán rừng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, hạn chế người dân tác động vào rừng, lấn chiếm đất rừng.

Đối tượng tham gia là người dân không được hưởng lương, các hộ dân trong cộng đồng dân cư vùng phụ cận, đặc biệt là đồng bào thiểu số. Thời gian tổ chức khóa tập huấn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022.

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung như tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; phổ biến một số điều của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam về chế tài của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm về phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng; và các văn bản khác liên quan đến công tác phát triển rừng, QLBVR và PCCCR,…

Vận động người dân nên phục hồi, cải tạo lại diện tích đất rẫy cũ để canh tác; không được phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng. Phổ biến và hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng. Tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc; kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loài cây LSNG dưới tán rừng,…

Qua khóa tập huấn, các học viên đã nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và phát triển rừng bền vững, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất. Đồng thời giúp người dân trong cộng đồng hiểu được giá trị và tác dụng của công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương.

Tin liên quan