Năm 2022, Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam 3.156 biên chế công chức, giữ nguyên như số giao năm 2021

Tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc vào sáng nay 18.7, UBND tỉnh trình kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2022 trên cơ sở kết quả thẩm định Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh phiên họp lấy ý kiến góp ý hoàn thiện, thông qua các báo cáo, tờ trình dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh.

Năm 2022, Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam 3.156 biên chế công chức, giữ nguyên như số giao năm 2021. Tuy nhiên ở thời điểm đầu năm, do các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành xây dựng Đề án Vị trí việc làm để trình UBND tỉnh thẩm định, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định tạm giao 3.126 biên chế công chức năm 2022 cho các đơn vị, địa phương.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định biên chế theo vị trí việc làm, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất giao 3.137 biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022, thấp hơn 19 biên chế so với số Bộ Nội vụ giao.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt 27.703 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước - giảm 1.055 biên chế so với năm 2021 (giảm 1.192 so với số Bộ Nội vụ thẩm định).

Còn biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, do UBND tỉnh quyết định là 2.072 biên chế (tăng 1.075 biên chế so với số tạm giao năm 2022).

Ngoài ra, với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nguyên tắc cụ thể, tăng tính chủ động của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng định mức lao động, kinh phí được giao.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, việc thẩm định biên chế công chức theo vị trí việc làm tại từng đơn vị, địa phương đã được Hội đồng thẩm định do UBND tỉnh thành lập thực hiện căn cứ vào tiêu chí xác định biên chế công chức quy định tại Nghị định số 62 ngày 1.6.2020 của Chính phủ.

Đồng thời căn cứ quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 28 ngày 21.2.2022 của Bộ Chính trị là tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giai đoạn 2022 - 2026 cơ bản không tăng biên chế cán bộ, công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; chỉ được đề xuất tăng biên chế công chức, viên chức khi thành lập tổ chức mới hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ.

Thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình, theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, số chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức chưa sử dụng còn khá nhiều (268 biên chế công chức, 3.627 biên chế viên chức). Trong khi đó nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ, nhất là khi thực hiện chủ trương, quy định về phân cấp, ủy quyền.

Để sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao, khắc phục nghịch lý “không sử dụng hết còn xin thêm”, ông Hà Đức Tiến - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, UBND tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức tuyển dụng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính.

Ngoài ra, thường xuyên rà soát mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, kịp thời trình HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức đã giao phù hợp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng biên chế.

Tin liên quan