Giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị thực hiện trong năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 4450 giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị thực hiện trong năm 2022.