Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Tam Trà - Trà Kót.

UBND tỉnh có quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường Tam Trà - Trà Kót (ĐT.617 đi Quốc lộ 40B) tại huyện Núi Thành và huyện Bắc Trà My.

Cụ thể, nội dung điều chỉnh gồm: Điều chỉnh, bổ sung các chi phí liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng công trình: chi phí điều tra hiện trạng rừng và ba loại rừng; chi phí thiết kế khai thác gỗ tận thu; chi phí lập đề cương nhiệm vụ khảo sát đánh giá hiện trạng rừng và khai thác gỗ tận thu; chi phí trồng rừng thay thế. Đồng thời Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2022 thành từ năm 2018 – 2024.

Về các giá trị được điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh tăng, phát sinh trong mục chi phí khác là: 2.930.389.000 đồng; điều chỉnh giảm chi phí bồi thường – giải phóng mặt bằng, chi phí dự phòng lần lượt là 1.339.000.000 đồng và 1.591.389.000 đồng. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung là 267.450.600.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng).

UBND yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông căn cứ các nội dung được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung để thực hiện các bước tiếp theo đúng qui định về đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. 

Cạnh đó, các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

file đính kèm

Tin liên quan