Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương

HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2022. Theo đó, áp dụng với các đối tượng: UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thưởng vượt thu và sử dụng kinh phí thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

Về mức thưởng: Mức thưởng vượt thu dự toán của ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện không quá 30%/tổng số thu từ các khoản thu phân chia trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố điều tiết ngân sách tỉnh vượt dự toán, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước và tối đa 50 tỷ đồng/huyện, thị xã, thành phố. Mức thưởng vượt thu dự toán của ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã không quá 30%/tổng số thu từ các khoản thu phân chia trên địa bàn xã, phường, thị trấn điều tiết ngân sách cấp huyện vượt dự toán nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước và tối đa 05 tỷ đồng/xã, phường, thị trấn.

Nghị quyết nêu rõ, các cấp ngân sách sử dụng nguồn thưởng vượt thu để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, chi thường xuyên, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới. 

File đính kèm Nghị quyết

Tin liên quan