Khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov

UBND có văn bản số 5297/UBND-KGVX về việc cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng phục vụ điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, để tăng cường cung cấp thông tin, các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp qua ứng dụng Smart Quảng Nam trên điện thoại thông minh; UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam và SmartGov Quảng Nam phục vụ đ iều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương cài đặt ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam trên điện thoại thông minh để khai thác, sử dụng các chức năng của ứng dụng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, tổ công nghệ số cộng động trên địa bàn thông báo cho người dân biết và cài đặt, sử dụng ứng dụng để tiếp nhận các thông tin, thông báo và sử dụng các dịch vụ công của chính quyền trên ứng dụng Smart Quảng Nam, tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn, khối phố để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt cho người dân. 

Đẩy mạnh rà soát các nội dung thông tin hiện đang cung cấp trên ứng dụng Smart Quảng Nam để góp ý, đề xuất bổ sung các thông tin, dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý của Sở, Ban, ngành để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam.

 

Đính kèm văn bản

Tin liên quan